We use cookies. You consent to our cookies, if you continue to use our site. Learn more in the Cookie Policy section

Декларация за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

В качеството си на администратор на лични данни Феърплей Интернешънъл АД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

 

Данни за Администратора:

Феърплей Интернешънъл АД e инвестиционна компания  в областта на недвижимите имоти. Инвестира в строителството и управлението на жилищни сгради и комплекси от затворен тип, търгосвки центрове и паркове, логистични паркове, хотели, хотелски комплекси и ваканционни селища, бизнес сгради и земеделие.

Данни за контакт с Феърплей Интернешънъл АД:

Местоположение: Република България, 1407

Гр.София, район Лозенец, бул. Черни връх 51Б;

Телефон: 02/8199100;

Ел. поща: office@fpi.bg;

Интернет страница: www.fpi.bg;

 

Феърплей Интернешънъл АД е администратор на лични данни по отношение на данните на  своите служители и контрагенти. Спрямо личните данни, които Феърплей Интернешънъл АД обработва за контролираните от него дружества, то действа в качество си на обработващ лични данни.

 

Данни за контакт с отговорното лице по защита на данните:

Ел. поща: gdpr@fpi.bg

Северина Минчева

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, а именно: име, презиме и фамилия,  единен граждански номер, номер на документ за самоличност, дата и място на издаване, постоянен и/или настоящ адрес, данни за контакт като телефонен номер, имейл адрес,  адрес на интернет протокол (IP); идентификационен номер на „бисквитка“.

Специални категории данни, които обработваме:

Феърплей Интернешънъл АД не обработва специални данни, освен данни на служители относно здравословното им състояние, които касаят права по трудово -осигурителното законодателсто, като например трудоустрояване, изплащане на обезщетение, трудова медицина или за социални придобивки като допълнително здравно осигуряване.

Източник:

Личните данни получаваме от субекта на данни лично или по кореспонденски път:

чрез електронна поща или онлайн форма за контакт, чрез предоставяне на частни или официални документи.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Човешки ресурси;
 • Контрагенти;
 • Видеонаблюдение;
 • Посетители;
 • Жалби, сигнали и други искания,
 • Уведомления за нарушения за сигурността на данните;

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 

Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение:

 Закона за задълженията и договорите,

 Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване и подзаконовите нормативни актове към него

 ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)

 

Обработването на вашите данни въз основа на сключения договор с вас.

Обработването се основава на:

- взаимно постигнатото съгласие, в случай, че не е налице някое от горепосочените законови основания.

- за упражняването или защитата на правни претенции.

- при възлагане дружеството да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на дадена услуга.

Обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие

 • При ползване на социални придобивки като допълнително здравно осигуряване.
 • За маркетинг и комуникация. В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме бюлетини, промоции и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

 • публични органи – НАП
 • застрахователни дружества
 • дружество, осъществяващо счетоводно обслужване
 • правни консултанти

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Искане по образец.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Дружеството не предоставя лични данни на трети лица извън ЕС или  на международна организация, както и няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Дружеството съхранява Вашите лични данни в следните срокове:

Относно данни, чието обработване е необходимо за спазването на законово задължение от нас:

 По Закона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 –те години).

 При трудови и осигурителни правоотношения -  50 (петдесет) години.

 При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото – срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето).

Относно данни, чието обработване е необходимо за спазването на задължения по договор (освен ако обработването не е на законово основание и ако закона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок):

 До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения (съгласно Закона за задълженията и договорите,  с възможност за удължаване след датата на изтичане на горепосочения срок със срока, необходим за придвижване на правната претенция съгласно ГПК)

       С изтичане на срока, в който могат да се предявят претенции по договора

Относно данни, за чието обработване е необходимо предоставяне на Вашето съгласие – докато е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегляне на съгласието.

      Относно видеонаблюдението данните се съхраняват за срок от един месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Обработването на лични данни на посетители се извършва чрез звено за охрана. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, с цел контрол на достъпа.

 

Данните ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни мерки за сигурност в съответствие с Регламента. Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Декларация, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони. Запазваме друга лична информация за по-кратки срокове, ако е възможно и ако това е разрешено от закона.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени. Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие  имате следните права:

 • имате право да поискате запис/копие от Вашите лични данни от Феърплей Интернешънъл АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Феърплей Интернешънъл АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от Феърплей Интернешънъл АД да коригира неточни лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Феърплей Интернешънъл АД личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна
 • по причини от обществен интерес;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

 

 • имате право да поискате от Феърплей Интернешънъл АД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Информацията и исканията се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които администраторът има право да определи разумна такса.

За да получите достъп до Вашите данни, които обработваме, е необходимо да отправите искане за достъп на посочените контактни данни на Феърплей Интернешънъл АД или директно на отговорното лице по защита на данните. За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да посочите данни, достатъчни да се направи коректна проверка в нашите бази данни, така че да отговорим вярно и навреме на искането ви за достъп.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез дружеството, можете да го направите на посочените данни за контакт на дружеството или директно на отговорното лице по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото си да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените контактни форми.

 

 

Contact us
Payment methods: