ФеърПлей Кънстръкшънс

ФеърПлей Кънстръкшънс ЕООД (ФПК) е основана през 2005 г. и е наследник на строителната дейност на ФеърПлей Интернешънъл АД. Дружеството е сред българските строителни компании, които успешно покриват изискванията за качествено жилищно и обществено строителство, ремонтни работи и реконструкции.

От началото на 2008 г. компанията е регистрирана в Централния Професионален Регистър на строителя към Камарата на Строителите за работа във всички групи строежи. Притежава удостоверения за извършване на всички видове строителство:

  • Първа група - строежи от трета до пета категории
  • Втора група - строежи от четвърта категория
  • Трета група - строежи от трета категория
  • Четвърта група - строежи от трета и четвърта категория
  • Пета група - всички СМР.

Дружеството внедрява интегрирана система за управление и притежава:

  • Сертификат за въведена Системата за управление на качеството(ISO 9001: 2008)
  • Сертификат за въведена Система за управление на околната среда (BS EN ISO 14 001 : 2004)
  • Сертификат за въведена Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001 : 2007).

/PDF/CSB-9001-2008_14001-2004_18001-2007-col.jpg

Строителната дейност е насочена към изграждането на жилищни сгради, хотелски и бизнес сгради, ниско строителство - жилищни и вилни сгради, строителни ремонти.

ФПК минава през всички етапи в изпълнението на един строителен проект -  от проучване и изследване на нови възможности за изпълнение на строителни работи до задоволяването на всички изисквания на клиента. Компанията предлага изпълнението на всички видове работи - груб строеж, довършителни работи, сухо строителство. Работата е под непрекъснат контрол на инвеститора и строителния надзор, което определя въвеждането на обектите в експлоатация в срок, съгласно нормативните бази и съобразно поетите анагжименти. В строителната дейност се използват само най-съвременните и качествени технологии и материали. 

Един от основните принципи при проектирането и ситуирането на сградите е постигане на равновесие между бъдещата сграда и външната среда. Изграждането на инфраструктурата - ел. захранване, водоснабдяване и канализация, пътни връзки, благоустрояване и озеленяване, са част от задължителните условия за стартиране на всеки обект.

ФеърПлей Кънстръкшънс работи с екип от професионалисти в проектирането, строителния дизайн, изпълнението на СМР, с което осигурява разработване на проектите в максимално кратки срокове, с голяма прецизност и високо качество. Дружеството е с постоянен състав от квалифицирани специалисти,  имащи дългогодишен стаж в компанията. Непрекъснатото развитие и добрите резултати  на дружеството са резултат от екипния му принцип на работа. Ръководството на дружеството насочва своите усилия към развитие и утвърждаване професионалните умения и компетентности на всеки един свой служител.

ФПК освен при изпълнение на основните си дейности е насочена и към корпоративно стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло с цел подобряване качеството на живот. ФеърПлей Кънстръкшънс се горде с постигнатото, защото за сравнително малкото години на строителния пазар, компанията успя да реализира качествени строителни проекти и да бъде изключително надежден, лоялен и коректен партньор.

 

Декларация на Ръководството на „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС" ЕООД за политиката и целите по управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда