ФеърПлей Аграрен Фонд

Инвестициите на ФеърПлей Интернешънъл в земеделието започват преди няколко години, когато през 2003 фирмата закупува стопанския двор на селската кооперация в гр. Грамада. За да продължи развитието си в този сектор, през 2006 година ФПИ учредява ФеърПлей Аграрен Фонд  (ФАФ) и превръща инвестициите си в град Грамада в съвременна база за своето земеделско производство от собствени и арендувани земеделски земи. 

ФеърПлей Аграрен Фонд  има вертикално интегрирана икономическа структура като основните направления на дейността на Дружеството са:

 • Закупуване и арендуване на земеделска земя
 • Растениевъдство
 • Животновъдство
 • Фураж и зърносъхранение.

Понастоящем, ФАФ развива дейност в четири основни направления: поземлена собственост (покупка и арендуване на земеделска земя), растениевъдство (добив на зърнени и маслодайни култури в землищата на гр. Грамада и с. Хайредин),  животновъдство (млечно говедовъдство) и фуражопроизводство. ФАФ планира инвестиции и в комбинираното производство на екологично чиста електро- и топлоенергия от биогаз, без отделянето на вредни емисии в атмосферата.

Инвестиционната политика на ФАФ  е в съответствие с поставените стратегически цели, а именно:

 • Пълна вертикална интеграция, която ще увеличи ефективността на всеки един проект
 • Синергия между проектите
 • Използване на съвременни технологии
 • Разработка и приложение на екологични проекти и добри земеделски практики
 • Производство на електроенергия от отпадъчни биопродукти.

В състава на ФАФ влизат следните агро-фирми:

 • Римекс Ойл ЕООД - Добив и реализация на продукция от житни и маслодайни култури, семепроизводство
 • Екоплант Продукт ЕООД - Добив и реализация на продукция от житни и маслодайни култури
 • Строй Инвест 2002 ЕООД - Добив и реализация на селскостопанска продукция - пшеница, царевица, слънчоглед и рапица, семепроизводство
 • Агро Грам ЕООД - Млечно говедовъдство
 • Агросорт ЕООД - Производството на фуражи и зърносъхранение
 • Агроплант ЕООД - Производството на фуражи за едър рогат добитък и зърносъхранение
 • Проагро София ЕООД - Закупуване и арендуване на земеделска земя.
Уеб сайт: http://www.faf.bg/